زمان اجرای حکم اعدام «آرمان» از سوی پدر غزاله اعلام شد