طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ دوربرگردان بازار + جدول قیمت