بررسی وضعیت زلزله زرند از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور