مقایسه رشد متغیرهای تورم‌زا در 1400 و 99؛ آیا امسال شاهد نرح تورم بیشتری خواهیم بود؟