نطق رئیسی یا نطق بایدن ؟ کدامیک بر بازار تاثیرگذارتر خواهد بود؟+فیلم