بیشترین تعداد تراکنش های کارتی برای کدام بازه مبلغی است؟ + نمودار