وعده  رئیسی به کشاورزان اردبیل/ خط‌آهن میانه- اردبیل باید با جدیت تکمیل گردد