سومین توئیت ادوارد اسنودن به زبان فارسی/ چه کسی این توئیت ها را برای افشاگر می نویسد؟