قانون مربوط به اولین انتخابات پارلمانی قطر صادر شد