هیچ توافق دیپلماتیکی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند