وزیر کار خبر داد: یارانه ثروتمندان قطع می شود، یارانه اقشار ضعیف افزایش می یابد