پرده برداری  رییس اسبق کانون صرافان از علت افزایش نرخ ارز