پیام مهم وزیر خارجه گرجستان به حسین امیرعبداللهیان