روایت دعایی از لحظه‌ای که امام بر سر مزار حاج آقا مصطفی حاضر شد