افزایش ریسک جهش قیمت دلار/تضعیف اثر گذاری عرضه ارز