طالبان هشدار داد/ ریش بتراشید مجازات سختی خواهید شد!

طالبان هشدار داد/ ریش بتراشید مجازات سختی خواهید شد!