خط و نشان اردوغان برای آمریکا /پول خود را پس می گیریم