انتقاد از برخی رفتارها در طرد برخی افراد از قطار انقلاب