کجا می توان تخم مرغ را شانه ای 43 هزار تومان خرید ؟