هشدار؛ کرونا دلتا مرگبار می تازد، عادی انگاری نکنید