واکنش تند هیأت ایران به قرائت بیانیه آمریکا

واکنش تند هیأت ایران به قرائت بیانیه آمریکا