واکنش منفی روسیه به بیانیه ضدایرانی آمریکا

واکنش منفی روسیه به بیانیه ضدایرانی آمریکا