عکسی دیده نشده از استاد شجریان و پسرش در حال انارخوردن