آمریکا : تهران با پیشنهاد‌های سازنده به مذاکرات برجام نیامده بود

آمریکا : تهران با پیشنهاد‌های سازنده به مذاکرات برجام نیامده بود