وقوع یک انفجار جدید در کابل

وقوع یک انفجار جدید در کابل