هشدار جدی علوم پزشکی اهواز درباره اُمیکرون / روادید ورود اتباع کشورهای درگیر «اُمیکرون» تایید می‌شود!

هشدار جدی علوم پزشکی اهواز درباره اُمیکرون / روادید ورود اتباع کشورهای درگیر «اُمیکرون» تایید می‌شود!