ناکامی سکه برای شکستن مرز حساس / عرضه دلار کاهش یافت