اطلاعیه مهم شرکت آب و فاضلاب درخصوص وجود نوعی انگل در منابع آبی کشور