واکنش طالبان به عدم‌ واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل