کاهش آهنگ خروج پول از بورس تهران / نوسان محدود در سهام

کاهش آهنگ خروج پول از بورس تهران / نوسان محدود در سهام