چند نفر تا به امروز علیه کرونا واکسینه شده‌اند؟

چند نفر تا به امروز علیه کرونا واکسینه شده‌اند؟