اخبار مهم بانک مرکزیدلارگازخودرواهوازتورموزارت نفتوزارت جهاد کشاورزیارزآلمان