آلمان: پیشنهاد ایران تمام مصالحه‌هایی که به دست آمده بود، نقض کرده

آلمان: پیشنهاد ایران تمام مصالحه‌هایی که به دست آمده بود، نقض کرده