«چفیه، شهید سلیمانی و سند 2030» در خدمت گرفتن رأی اعتماد!

«چفیه، شهید سلیمانی و سند 2030» در خدمت گرفتن رأی اعتماد!