جهان مجازی “فراعالم” کجاست؟

جهان مجازی “فراعالم” کجاست؟