منبع آگاه: ایران توافق موقت را نخواهد پذیرفت

منبع آگاه: ایران توافق موقت را نخواهد پذیرفت