توضیحات پلیس از آخرین وضعیت مرز ایران و افغانستان

توضیحات پلیس از آخرین وضعیت مرز ایران و افغانستان