ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرهدایای تبلیغاتی مدیرگیفتجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …نمایندگی لنت پارس

دادستان کل: سلاح دشمن در اتاق ما مشغول فعالیت است