اعتراضات اصفهان و جای خالی وساطت «نهاد روحانیت»! / حتی با این جمعیت دردمند یک نماز باران هم نخواندید

اعتراضات اصفهان و جای خالی وساطت «نهاد روحانیت»! / حتی با این جمعیت دردمند یک نماز باران هم نخواندید