اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یارانه نگرفته و حقوقِ سالِ قبل، استرسِ افزوده و دلِ سوخته!