شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۱۰ / /
یادداشت «شرق» برای نسترن فرخه
شرق نوشت: نسترن فرخه، شاید جوان ترین خبرنگار در روزنامه «شرق» باشد. جوان ترین،محجوب تریــن و البته یکــی از پردغدغه ترین هــا. روزی که قرار شــد در گروهاجتماعــی و کنــار ما باشــد، وظیفه صفحات مشــاوره و حقوقــی را بر عهدهگرفت. صفحه ای ســخت برای اینکه قرار بود جایگزین صفحه حوادث باشــدو به ابعــاد حقوقی ماجراهای مختلف بپردازد و یــک راهنمای جامع حقوقیبرای خواننده ها تهیه کند. صفحه ای که خیلی زود برای خودش مرجعی شــد.حقوق دانان زیادی با روزنامه ارتباط گرفتند و نســترن با وجود اینکه تخصصیدر این زمینه نداشت توانست بخشی را برای صدای وکلای ایرانی ایجاد کند؛ امااو به این قانع نبود و هر روز اصرار می کرد که دلش می خواهد میدانی کار کند،دوست داشت به مناطق دورافتاده برود و با آدم های فراموش شده صحبت کند.نســترن آرام و بی هیاهو بود و در شــبکه های اجتماعــی فعالیتش جز درحــدود گزارش هایش نبــود، اصلا دغدغه اش این چیزها نیســت. حالا او هم ازگروه اجتماعی در حالی کم می شــود که در حد شناخت ما هیچ عنوان اتهامینمی توانــد متوجه او باشــد و ما حتی دلیل دســتگیری او را نمی توانیم حدسبزنیم. ما از روز یکشنبه با سؤال های زیادی از سوی خانواده نسترن فرخه مواجههســتیم. ســؤال هایی که گاه مثل پتک بر ســر ما فرود می آید. سؤالاتی هرچندبدیهــی، اما ما هیچ جوابی برایش نداریم… ما چه جوابی بدهیم به این ســؤالمداوم که پس شــما برای خبرنگارتان چه کار می کنید؟ ما چه جوابی به خواهرنگران او بدهیم وقتی فریاد می زند چرا مراقبش نبودیم؟ ما چگونه به او بگوییمکه خبرنگاری نه فقط در حال حاضر، بلکه هیچ وقت هیچ حاشیه امنی ندارد؟ما به عنوان گروه اجتماعی «شــرق» و اصلا کلیتی به نام «شــرق» چگونهمی توانیم به خانواده این دختر جوان پاســخ بدهیــم که خودش هم نمی داندکه خبرنگاری چون نســترن، نیروی آرام و محجوبی چون او می تواند بازداشتشــود؟ اصلا چگونــه بگوییم که حتی اگر صد اســم احتمالی برای بازداشــتپشــت هم ردیف بشوند، هیچ جایی در این صف برای نسترن نیست؟ جواب اینســؤال ها را چگونه به مادر نسترن بدهیم؟ چگونه توجیه کنیم لحظات حضوردر منــزل و بردن دختــر جوانی را که عمومــا حرف نمی زنــد و حتی در زمانبازداشــت همکارش نیلوفر حامدی، فقط به گریه هــای بی صدا اکتفا می کرد؟اصلا خبرنگاری اجتماعی، چگونــه می تواند دغدغه هـ