رفتار عجیب آستان قدس در روز روشن؟!

رفتار عجیب آستان قدس در روز روشن؟!