داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف و برادر داماد رحمانی فضلی در مدیرعاملی بانک شهر!

داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف و برادر داماد رحمانی فضلی در مدیرعاملی بانک شهر!