جزییات تازه از درگیری مسلحانه در مرز ایران و افغانستان

جزییات تازه از درگیری مسلحانه در مرز ایران و افغانستان