آیا این زن ایرانی ۱۲۲ ساله است؟

آیا این زن ایرانی ۱۲۲ ساله است؟