تکذیب جملاتی منتسب به دکتر پزشکیان

تکذیب جملاتی منتسب به دکتر پزشکیان