روایت «منبع مطلع» از شلیک موشک در نطنز

روایت «منبع مطلع» از شلیک موشک در نطنز