در مراسم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران چه گذشت؟

در مراسم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران چه گذشت؟