«حکم محکومین بخش اول پرونده کرسنت صادر شد»

«حکم محکومین بخش اول پرونده کرسنت صادر شد»