دوزینگ پمپ .مترینگ پمپتسمه حمل بار تسمه باربردارینصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …دستگاه عرق گیری گیاهان

پاسخ آذر منصوری به فائزه هاشمی